teatroterapia

Cele

Rozmiar tekstu:

DOMINO polega na spotka­niu w teatrze oraz wymi­anie myśli, poglądów i doświad­czeń między dwiema gru­pami teatral­nymi znanymi w Europie z włącza­nia osób niepełnosprawnych w pro­ces tworzenia sztuki i kul­tury.

DOMINO upowszech­nia oraz pro­muje dzi­ała­nia teatralne osób niepełnosprawnych.

DOMINO
ksz­tał­tuje świado­mość twór­ców i kry­tyki teatral­nej w kierunku akcep­tacji obec­ności aktora niepełnosprawnego w teatrze oraz przyz­wole­nia na współt­worze­nie przez (nie) nor­mal­nych sztuki jako ich pełno­prawnych part­nerów.

DOMINO wzmac­nia akty­wność osoby niepełnosprawnej oraz pod­nosi rangę dzi­ałań na rzecz ludzi „innych” mają­cych z powodu tej „inności” utrud­niony dostęp do kul­tury.

DOMINO pop­u­laryzuje nowa­torskie spo­jrze­nie na osobę z upośledze­niem umysłowym, która w życiu odnosi sukces.

Inic­ja­torom pro­jektu DOMINO zależy na ksz­tał­towa­niu świado­mości społecznej w kierunku uzna­nia ist­nienia teatru ludzi niepełnosprawnych i ist­nienia w teatrze ludzi niepełnosprawnych przez nadanie im praw do korzys­ta­nia ze spuś­cizny kul­tur­al­nej oraz wzbo­ga­ca­nia owej spuś­cizny przez ich twórczość.