teatroterapia

Gazeta Wyborcza 15.02.2012

Rozmiar tekstu:

Teatr i sport. Aktorskie zgrupowanie w Tatrach

Grupa aktorów z teatroter­apii wzięła udział w… obozie sportowym, który odbył się w Poroninie.

Na zgrupowa­niu prze­by­wało 16 osób niepełnosprawnych — upośled­zonych umysłowo. W grupie znalazła się połowa kobiet i połowa mężczyzn w wieku od 19 do 37 lat. — Można powiedzieć, że w zdrowym ciele zdrowy duch i pod takim kątem odby­wały się zaję­cia — mówi Alek­sander Budzyński, wiceprezy­dent Fun­dacji Teatroter­apii Lubel­skiej, opiekun grupy. — W górach trenowal­iśmy przez tydzień. Uczest­nicy ćwiczyli dwa razy dzi­en­nie — przed połud­niem w tere­nie, a wiec­zorem w sali oczy­wiś­cie taek­wondo WTF, czyli olimpi­jskie. Zima była ostra i treningi również. Zaję­cia prowadził trener Woj­ciech Kowal­ski, który miał jeszcze do pomocy dwóch instruk­torów. Na zakończe­nie uczest­nicy otrzy­mali spec­jalne cer­ty­fikaty PZTW Olimpi­jskiego.

Było to już drugie takie zgrupowanie. Na co dzień też odby­wają się zaję­cia sportowe. — Grupa jest znacznie więk­sza, niż ta, która prze­by­wała w Tatrach — dodaje Alek­sander Budzyński. — W lubel­skim klu­bie Pro­tek­tor ćwiczy 25 osób. Spo­tykają się one dwa razy w tygod­niu. Treningi mają świetny wpływ na kondy­cję fizy­czną zawod­ników, a także dają im poczu­cie bez­pieczeństwa. Oba te czyn­niki bardzo korzyst­nie odbi­jają się potem na ich pracyw teatrze. Już myślimy o kole­jnym zgrupowa­niu — w lecie wybier­amy się do Pucka.

wiecej na: http://​lublin​.gazeta​.pl/​l​u​b​l​i​n​/​1​,​3​5​6​4​4​,​1​1​1​5​3​5​9​2​,​T​e​a​t​r​_​i​_​s​p​o​r​t​_​_​A​k​t​o​r​s​k​i​e​_​z​g​r​u​p​o​w​a​n​i​e​_​w​_​T​a​t​r​a​c​h​.html