teatroterapia

Gazeta Wyborcza(2)15.02.2012

Rozmiar tekstu:

Lep­iej razem niż w poje­dynkę, dlat­ego wymyślili radę

Brak fun­duszy na pro­jekty, biurokracja, albo sytu­acje, gdy decyzje doty­czące sto­warzyszeń pode­j­mowane są bez ich udzi­ału. — Lubel­skie orga­ni­za­cje pozarzą­dowe w kon­tak­tach z urzęd­nikami spo­tykają się z tymi prob­le­mami na co dzień — mówi Irmina Szu­miło z fun­dacji Teatroter­apia Lubelska

Prob­lemy we wza­jem­nej współpracy widzą też urzęd­nicy. — Orga­ni­za­cje zgłosiły w 2010 roku pomysł utworzenia Rady Dzi­ałal­ności Pożytku Pub­licznego. Urząd chęt­nie przyjął tę propozy­cję. Z doświad­czeń innych miast, w których takie rady już dzi­ałają, widać, że ułatwiają one codzi­enny kon­takt pomiędzy urzęd­nikami a pozarzą­dow­cami — mówi Piotr Choroś z ratusza, który jest odpowiedzialny za kon­takty z orga­ni­za­c­jami pozarzą­dowymi.

Twor­zona rada będzie doradzać i przed­staw­iać swoje opinie prezy­den­towi miasta. Zna­jdzie się w niej 18 osób: dziesię­ciu przed­staw­icieli orga­ni­za­cji pozarzą­dowych, sześć osób reprezen­tu­ją­cych prezy­denta i dwie z rady miasta. — Liczę na to, że wymi­ana infor­ma­cji pomiędzy rad­nymi, urzęd­nikami ratusza i przed­staw­icielami orga­ni­za­cji przy­czyni się do budowa­nia wza­jem­nego zau­fa­nia, a rada stanie się miejscem dyskusji i prawdzi­wego dia­logu — mówi Choroś.

- Do tej pory lubel­skie NGO-​sy nie miały for­mal­nych możli­wości wypowiada­nia się w sprawach, które ich bezpośred­nio doty­czą. Fun­dacje dzi­ałały w poje­dynkę, teraz dzięki radzie zyskamy realny głos na forum. Mam nadzieję, że wpłynie to na lep­szą współpracę urzędu z orga­ni­za­c­jami — zaz­nacza Szu­miło.

W wyb­o­rach do rady weźmie udział ponad 70 kandy­datów zgłos­zonych przez orga­ni­za­cje.

O miejsce w nowo pow­sta­ją­cym organie stara się m.in. Agnieszka Zańko z fun­dacji Fuga Mundi, dzi­ała­jącej na rzecz wyrówny­wa­nia szans osób niepełnosprawnych. — Jestem zaskoc­zona, że wybory spotkały się z tak dużym zain­tere­sowaniem. Ważné jest, by członkowie wybrani do rady dbali nie tylko o interesy swoich orga­ni­za­cji, ale żeby wys­tępowali w imie­niu całego środowiska lubel­s­kich NGO-​sów — mówi Agnieszka Zańko.

Wybory do lokalnej Rady Dzi­ałal­ności Pożytku Pub­licznego odbędą się w najbliższą sobotę, 18 lutego, pod­czas I Kon­gresu Orga­ni­za­cji Pozarzą­dowych. Udział w kon­gre­sie zapowiedzi­ało ponad 160 organizacji.

wiecej na: http://​lublin​.gazeta​.pl/​l​u​b​l​i​n​/​1​,​4​8​7​2​4​,​1​1​1​5​2​9​6​7​,​L​e​p​i​e​j​_​r​a​z​e​m​_​n​i​z​_​w​_​p​o​j​e​d​y​n​k​e​_​_​d​l​a​t​e​g​o​_​w​y​m​y​s​l​i​l​i​_​r​a​d​e​.html