teatroterapia

Karambolizacja Przestrzeni

Rozmiar tekstu:

Łukasz Siatkowski

Łukasz Siatkowski--ukasz--iatkowski-jpg_300
Muzyk, grafik, poeta, prze­bo­jowy chłopak od urodzenia porusza­jący się na wózku. Posi­ada licenc­jat z kul­tur­oz­naw­stwa, obec­nie studi­uje na KULu. Inspiruje się Frankiem Zappą, King Crim­son, free jazzem, czy też japońską sceną noise. Według niego w sztuce nie ma ograniczeń fizy­cznych, dlat­ego pos­tu­luje, by przes­tano mówić o niepełnosprawnych twór­cach. Łukasz jako swoją sztukę obrał dźwięk (gra na klaw­iszach w Stre­fie Pracy Żurawia), obraz (karam­boliza­cją przestrzeni zaj­muje się od około 10 lat) i słowo pisane.

Zapraszamy na otwar­cie wys­tawy Łukasza Siatkowskiego pt. “Karam­boliza­cja Przestrzeni” 15 lutego 2014 r. o 15.00 w Cen­trum Kul­tury w Lublinie.

Szanowni Państwo,

Fun­dacja Teatroter­apia Lubel­ska zaprasza 15 lutego br. o 15.00 na wernisaż wys­tawy Łukasza Siatkowskiego pt. KARAM­BOLIZA­CJA PRZESTRZENI. Wys­tawa potrwa do 15 marca, a towarzyszyć będą jej warsz­taty prowad­zone przez tego młodego i intere­su­jącego twórcę oraz cykl wykładów głos­zonych przez niego na temat współczes­nej sytu­acji art­brut w Lublinie i Polsce.Art Brut w Lublinie
Potrzeba stworzenia Galerii Art Brut zain­spirowana została twór­c­zoś­cią i życiem Dominiki Mendel
- 31 — let­niej kobi­ety autysty­cznej, mieszkanki Lublina, która od wczes­nego dzieciństwa komu­nikowała i kon­tak­towała się zotocze­niem za pomocą pre­cyzyjnych i pełnych wyobraźni miniatur­owych rysunków, a potem, kiedy dorosła, wielowymi­arowych obrazów. Pier­wotna i nieod­parta
potrzeba tworzenia, wynika­jąca z życiowej sytu­acji artys­tki, oraz nieod­partej potrzeby serca była i jest motorem dla jej wszech­stron­nej ter­apii dokony­wanej przy okazji
tej swois­tej komu­nikacji z otocze­niem, do której zal­iczyć
należy kon­takt z wid­ownią. Świadectwem była przy­go­towana na 20 wrześ­nia 2013 roku — dzień uroczys­tego otwar­cia Galerii
i Cen­trum Kul­tury w Lublinie — ret­ro­spek­ty­wna wys­tawa Dominiki Mendel i z 7 listopada 2013 wys­tawa Jarka Kamińskiego pt. „Oswoić żyrafę”.

Najważniejszym przesłaniem Galerii Art Brut jest to, że: jeżeli stanu niepełnosprawności nie będziemy styg­maty­zować to pojaw­ia­jąca się nieoczeki­wanie w obrę­bie tego
stanu sztuka przyniesie wol­ność oraz nieza­leżność oso­bistą
i społeczną ludziom często wyk­luc­zonym z życia z powodu swo­jej inności.

Wiele galerii w Polsce takich jak: Gale­ria „Tak”
w Poz­na­niu, Gale­ria „OTO JA” w Płocku, Gale­ria
„Apteka Sztuki” w Warsza­wie, Gale­ria „Pod Suk­ni­ami”
w Szczecinie, Gale­ria Art Brut we Wrocławiu, Gale­ria d’art
Naïf w Krakowie oraz Gal­ria Art Brut w Lublinie poma­gają
twór­com wyk­luc­zonym z powodu inności w zaist­nie­niu
w świecie artystycznym.

Łukasz SiatkowskiŁukasz SiatkowskiŁukasz SiatkowskiŁukasz SiatkowskiŁukasz SiatkowskiŁukasz SiatkowskiŁukasz SiatkowskiŁukasz SiatkowskiŁukasz SiatkowskiŁukasz SiatkowskiŁukasz SiatkowskiŁukasz Siatkowski

Łukasz SiatkowskiŁukasz SiatkowskiŁukasz SiatkowskiŁukasz SiatkowskiŁukasz SiatkowskiŁukasz SiatkowskiŁukasz SiatkowskiŁukasz SiatkowskiŁukasz SiatkowskiŁukasz SiatkowskiŁukasz SiatkowskiŁukasz SiatkowskiŁukasz SiatkowskiŁukasz SiatkowskiŁukasz SiatkowskiŁukasz SiatkowskiŁukasz SiatkowskiŁukasz SiatkowskiŁukasz SiatkowskiŁukasz SiatkowskiŁukasz SiatkowskiŁukasz SiatkowskiŁukasz SiatkowskiŁukasz SiatkowskiŁukasz SiatkowskiŁukasz SiatkowskiŁukasz SiatkowskiŁukasz SiatkowskiŁukasz SiatkowskiŁukasz SiatkowskiŁukasz SiatkowskiŁukasz SiatkowskiŁukasz SiatkowskiŁukasz SiatkowskiŁukasz SiatkowskiŁukasz SiatkowskiŁukasz SiatkowskiŁukasz SiatkowskiŁukasz SiatkowskiŁukasz SiatkowskiŁukasz SiatkowskiŁukasz SiatkowskiŁukasz SiatkowskiŁukasz SiatkowskiŁukasz SiatkowskiŁukasz SiatkowskiŁukasz SiatkowskiŁukasz SiatkowskiŁukasz SiatkowskiŁukasz SiatkowskiŁukasz SiatkowskiŁukasz SiatkowskiŁukasz SiatkowskiŁukasz SiatkowskiŁukasz SiatkowskiŁukasz SiatkowskiŁukasz SiatkowskiŁukasz SiatkowskiŁukasz SiatkowskiŁukasz SiatkowskiŁukasz SiatkowskiŁukasz Siatkowski

PIER­WSZY WYKŁAD ŁUKASZA
28 lutego o godz. 17.00 w Galerii Art Brut

Łukasz Siatkowski wygłosi wykład p.t. KARAM­BOLIZA­CJA PRZESTRZENI,
czyli o lubel­skiej sztuce art brut.