teatroterapia

Opera Kartoflana

Rozmiar tekstu:

Odważna fuzja styli muzy­cznych i osobowości artys­tów w hiphopowym spek­taklu tanecznym „Opera Kartoflana”. Spotka­nia z przed­staw­ieni­ami Teatroter­apii Lubel­skiej uczą nas otwierać się na odmi­enne i dzięki temu posz­erzać hory­zonty.

Maria Pietrusza — Budzyńska

Twórca Teatroter­apii Lubel­skiej (metody i insty­tucji)Sens „Opery Kartoflanej” opiera się na pozornie sprzecznej log­ice hiphopowych tek­stów piosenek o włącza­ją­cym wyłącza­niu ludzi, którzy z racji niespełnionej normy dostali się w tryby złożonej maszyny pomocy społecznej i opieki. Jed­nos­tkowe doświad­cze­nie rzeczy­wis­tości politycznej/​społecznej/​eduka­cyjnej ustanow­iło formę spek­taklu i jego wyraz — a zapisane w ciele aktora strategie/​wybory i decyzje dotyczące norm i ich ekspresji przekazują ter­aźniejszy i obecny (HIP) oraz sposób porusza­nia się (HOP) w kry­ty­cznej reflek­sji nad współczes­noś­cią. Aktorzy Teatru Ludzi Niepełnosprawnych nie sto­sują ide­o­log­icznej zasłony dla nierozwiązanych prob­lemów i nie szukają okazji do podtrzy­ma­nia ist­nieją­cych hier­ar­chii. O(d)grywają wyk­luczanie wyk­luc­zonych.

Pomysł spek­taklu i choreografia/​reżyseria — Maria Pietrusza Budzyńska
Przy współpracy — Joli Grabowskiej i Leszka Tesa
Tek­sty piosenek — Danka Mikusz
Kom­pozy­cja muzyki/​przygotowanie wokalne/​reżyseria dźwięku i real­iza­cja — Piotr Kil­i­ański

Dra­matur­gia muzy­czna tek­stów — Maria P. Budzyńska, Agnieszka Wój­tow­icz z zespołem
Insta­lacje muzy­czne — SPEC­JALNE PODZIEKOWA­NIA — Anna Koziara i Alan Sobkow­icz, Halina Tes, Agnieszka Kałuża, Basia Wróblewska, Agnieszka Wój­tow­icz
Aranżacja przestrzeni i kostiumy — Maria P. Budzyńska
Światła — Maria P. Budzyńska i Marcin Rękas
Wiz­ual­iza­cja do spek­taklu — Dorota i Woj­ciech Nowakowscy N-​Vision s.c., Maria P. Budzyńska przy współpracy Bartka Nowakowskiego i Valerii Sviri­d­owej
Przy­go­towanie taneczne — Magda Marcinkowska, Leszek Tes, Jola Grabowska, przy­go­towanie debi­u­tan­tów — Mał­gorzata Neczyper­ow­icz
Głos — SPEC­JALNE PODZ­IĘKOWA­NIA — Jerzy Kur­czuk

Wokaliści — Tomek Dolar Dymek, Michał Wilczyński, Ola Ziemba, Adam Saran, Anna Koziara i Alan Sobkow­icz
Tancerze — Agnieszka Kmieć, Anna Mikusz, Mar­iusz Mąka, Andrzej Strumpf, Bożena Ufniarz, Dominika Mendel, Anna Siwko, Michał Piędzia, Ernest Pilipczuk, Michał Dziedzic, Syl­wester Sławacki, Ewelina Korzeniowska, Michał Wołoszyn i Alicja Sza­lerek oraz Kamil Sza­lerek – debiut.
Aktorzy w filmie — Arthur Hel­dut — Tar­nasiewicz, Michał Dziedzic, Agnieszka Kmieć, Anna Siwko i Syl­wester Sławacki

Współpraca pro­duk­cyjna — Marta Cichy, Irmina Szu­miło, Ewa Korol, Aleq Budzyński i Lila Sokołowska — szy­cie kostiumów oraz zespół tech­niczny CSK pod kierunk­iem — Bartka Pyczka.
SPEC­JALNE PODZ­IĘKOWANIE dla Mag­daleny Gor­gol Rzepeck­iej.
Przetłu­macze­nie tek­stów piosenek na język niemiecki — Elż­bi­eta Czu­bińska
Przetłu­macze­nie tek­stów piosenek na język ang­iel­ski — Agnieszka Burda
Tek­sty do pro­gramu — Maria P.Budzyńska i Ewa Dados — Jabłońska
Autor zdjęć i pro­gramu — Aleq Budzyński
Charak­teryza­cja do plakatu — Ewelina Wad­owska
Pra­cow­nia deko­racji i kostiumów — Iwona Malinowska


Maria P. Budzyńska i Zespół Teatroter­apii Lubel­skiej mają zaszczyt zaprosić

na przed­staw­ie­nie „Opera Kartoflana”
10 listopada 2017 o 18.00
24 listopada 2017 o 18.00
28 listopada 2017 o 18.00
2 grud­nia 2017 o 18.00
6 grud­nia 2017 o 18.00
w Cen­trum Spotka­nia Kul­tur w Lublinie na ul. Plac Teatralny 1

Bilety do naby­cia w kasie CSK lub po rez­erwacji tele­fon­icznej 81 4415632

opera-kartoflana-zaproszenie-zbiorowe1-jpg_800

Opera KartoflanaOpera KartoflanaOpera KartoflanaOpera KartoflanaOpera KartoflanaOpera KartoflanaOpera KartoflanaOpera KartoflanaOpera KartoflanaOpera KartoflanaOpera KartoflanaOpera KartoflanaOpera KartoflanaOpera KartoflanaOpera KartoflanaOpera KartoflanaOpera KartoflanaOpera KartoflanaOpera KartoflanaOpera KartoflanaOpera KartoflanaOpera KartoflanaOpera KartoflanaOpera KartoflanaOpera KartoflanaOpera KartoflanaOpera KartoflanaOpera KartoflanaOpera KartoflanaOpera KartoflanaOpera KartoflanaOpera KartoflanaOpera KartoflanaOpera KartoflanaOpera KartoflanaOpera KartoflanaOpera KartoflanaOpera KartoflanaOpera KartoflanaOpera KartoflanaOpera KartoflanaOpera KartoflanaOpera KartoflanaOpera KartoflanaOpera KartoflanaOpera KartoflanaOpera KartoflanaOpera KartoflanaOpera KartoflanaOpera KartoflanaOpera KartoflanaOpera KartoflanaOpera KartoflanaOpera KartoflanaOpera KartoflanaOpera KartoflanaOpera KartoflanaOpera KartoflanaOpera KartoflanaOpera KartoflanaOpera KartoflanaOpera KartoflanaOpera KartoflanaOpera KartoflanaOpera KartoflanaOpera KartoflanaOpera KartoflanaOpera KartoflanaOpera KartoflanaOpera KartoflanaOpera KartoflanaOpera KartoflanaOpera Kartoflana