teatroterapia

Oswoić żyrafę

Rozmiar tekstu:

7 listopada 2013 r., o godz. 11.00, w Galerii Art Brut w Lublinie, odbył się wernisaż wys­tawy prac Jarosława Kamińskiego pt. „Oswoić żyrafę”.

Swoją obec­noś­cią spotkanie uświet­nił sam Artysta, a także wyjątkowi goś­cie:
Pan Sen­a­tor Stanisław Gogacz,
Pan Tomasz Włodek — dyrek­tor MOPR w Lublinie,
Pani Edyta Kil­ianek — Hołówkowska — zastępca dyrek­tora MOPR w Lublinie,
Pani Mał­gorzata Dma­gała — zastępca dyrek­tora MOPR w Lublinie,
Pani Marzena Tymosiewicz — kierownik dzi­ału ds. domów pomocy społecznej i ośrod­ków wspar­cia MOPR w Lublinie,
Pan Piotr Tokar­czuk — dyrek­tor Miejskiej Bib­lioteki Pub­licznej w Lublinie,
Pani Renata Fil­ip­iak — zastępca dyrek­tora ds. mery­to­rycznych Miejskiej Bib­lioteki Pub­licznej w Lublinie,
Pan Grze­gorz Rzepecki — dyrek­tor Warsz­tatów Kul­tury w Lublinie,
Pan Jarosław Zyśk — dyrek­tor Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie.

Przy­byli goś­cie mieli możli­wość podzi­wiać dzieła artysty. Obrazy wypełnione kolorowymi posta­ci­ami żyraf, zak­lę­tych w ruchu, tańcu, tajem­niczym pląsie i pozie wprowadzały w niezwykły świat emocji ludz­kich wydoby­tych przez malarza.

Jak wypowiedział się w przesłanym liś­cie Leszek Mądzik:
“Świat,który nosimy w sobie, jest nieskazitel­nie czysty, zdrowy, nie mający znamion choroby. On jest prawdzi­wym, szcz­erym i aut­en­ty­cznym, dlat­ego siła jego jest poza przyję­tym kanonem niepełnosprawności. Jest to wartość w najlep­szym znacze­niu słowa LUDZKA. Źle jest, kiedy nie dajemy mu wyjś­cia i spełnienia poprzez sztukę. Tworze­nie to wspani­ałe lekarstwo, które pozwala nam odnaleźć siebie, pomóc sobie i znaleźć akcep­tację innych.Sztuka tych, których dotknął los, czyta świat inaczej, jest PEŁNA i SPRAWNA. Miejmy cier­pli­wość, by zajrzeć do dusz tych ludzi i okazać im nie tylko rozu­mie­nie, ale i żywić się ich wrażli­woś­cią.”

Swoistym „goś­ciem” wernisażu była figura żyrafy wyko­nana z met­alowych prętów. Posłuży ona do zajęć plas­ty­cznych dla uczniów szkół pod­sta­wowych i gim­naz­jal­nych prowad­zonych w tech­nice papier – mache, których tem­atem będzie tworze­nie wielkiej, kolorowej żyrafy.

Zapraszamy na wys­tawę, która potrwa do dnia 17 listopada 2013 r. w poniedzi­ałki, środy i czwartki w godz. 12.00 — 15.00; we wtorki i piątki w godz. 10.00 — 16.00.

Kamiński JarekKamiński JarekKamiński JarekKamiński JarekKamiński JarekKamiński JarekKamiński JarekKamiński JarekKamiński JarekKamiński JarekKamiński JarekKamiński JarekKamiński JarekKamiński JarekKamiński JarekKamiński JarekKamiński JarekKamiński JarekKamiński JarekKamiński JarekKamiński Jarek

Kamiński JarekKamiński JarekKamiński JarekKamiński JarekKamiński JarekKamiński JarekKamiński JarekKamiński JarekKamiński JarekKamiński JarekKamiński JarekKamiński JarekKamiński JarekKamiński Jarek