teatroterapia

Program

Rozmiar tekstu:

obraz

12 LISTOPADA 2013,GODZ.17.00
w Teatrze im.J. Osterwy
Spek­takl Teatru KRUG z Moskwy pt “Spo­jrze­nie”.

13 LISTOPADA 2013, GODZ.17.00
W Teatrze im. J.Osterwy
Spek­takl Teatru Ludzi Niepełnosprawnych TEATROTER­APIA : „Spowiedź w drewnie”

V Między­nar­o­dowa Pre­miera Teatru Ludzi Niepełnosprawnych DOMINO jest cyk­licznie, co dwa lata orga­ni­zowaną prowokacją teatralną: prezen­tuje wybitne dzieła teatralne teatrów pol­s­kich i europe­js­kich na sce­nie Teatru im. Juliusza Osterwy sze­rok­iej pub­liczności. Domino pozwala określić wartoś­ciowe trendy i ten­dencje w teatrze współczes­nym wyraźnie zaz­nacza­jąc obec­ność i indy­wid­u­al­ność formy jak i gry aktorskiej oraz nowa­torskie spo­jrze­nie na tem­aty społeczno – oby­cza­jowe artys­tów niepełnosprawnych. Główną ideą V Między­nar­o­dowej Pre­miery Teatru Ludzi Niepełnosprawnych w 2013 roku będzie spotkanie Teatru KRUG z Moskwy i TLN Teatroter­apia z Lublina oraz naw­iązanie wielo­let­niej współpracy Teatroter­apii Lubel­skiej i teatrem z Rosji. Real­iza­cja tego spotka­nia przy­czyni się do kre­owa­nia nowych wartości w teatrze i świecie.