teatroterapia

Realizowane programy

Rozmiar tekstu:

Real­iza­cja Pro­gramu Oper­a­cyjnego Fun­duszu Inic­jatyw Oby­wa­tel­s­kich w roku 2010, tytuł pro­jektu: „Man­i­fes­tacja obec­ności osób niepełnosprawnych w kul­turze i sztuce.”
Zadanie współ­fi­nan­sowane jest ze środ­ków otrzy­manych od Min­is­terstwa Pracy i Poli­tyki Społecznej w ramach Pro­gramu Oper­a­cyjnego Fun­dusz Inic­jatyw Obywatelskich.


Inic­jatywy kul­tur­alne wzbo­ga­ca­jące ofertę Lublina — miasta kandy­du­jącego do tytułu Europe­jskiej Stol­icy Kul­tury 2016r. Zor­ga­ni­zowanie hap­peningu pt.”Malowany ptak” pro­mu­jącego udział teatru osób niepełnosprawnych w Nocy Kul­tury 2010 i życiu kul­tur­al­nym Lublina.
Zre­al­i­zowano przy pomocy finan­sowej Miasta Lublin


Wspieranie real­iza­cji zadań w dziedzinie kul­tury w I półroczu 2010 r, w zakre­sie upowszech­ni­a­nia kul­tury i sztuki: Zapewnie­nie dostępu do dóbr kul­tury osobom niepełnosprawnym. Uczest­nictwo Teatroter­apii w Między­nar­o­dowym Bien­nale, IX Spotka­ni­ach Teatral­nych Ter­apia i Teatr.
Zre­al­i­zowano przy pomocy finan­sowej Wojew­ództwa Lubelskiego