teatroterapia

Świat nie wierzy łzom

Rozmiar tekstu:

Wid­owisko pan­tomim­iczne, wyko­rzys­tu­jące ele­menty teatru żywego planu, gestu i teatru lalkowego utrzy­mane w kon­wencji comedii dell’arte. Przesłaniem spek­taklu jest reflek­sja nad koniecznoś­cią kon­frontacji z włas­nym cier­pi­e­niem, które przed­staw­ione jest jako doświad­cze­nie ogólnoludzkie.

ŚWIAT NIE WIERZY ŁZOM

Insc­eniza­cja: Maria Pietrusza-​Budzyńska
Adap­tacja muzy­czna: Artur Harasi­mow­icz
Real­iza­cja: zespół ter­apeutów WTZ
Obsada: uczest­nicy WTZ oraz stale współpracu­jący przyjaciele

Pre­miera: maj 1996r

Spektakle