teatroterapia

Wolontariat szyty tańcem Wytańczony wolontariat

Rozmiar tekstu:

Wolon­tariat szyty tańcem/​Wytańczony wolon­tariat to pro­jekt wspier­a­jący reha­bil­i­tację osób niepełnosprawnych w teatrze i poprzez teatr, gdzie pow­stawać będzie spek­takl hiphopowy „Opera kartoflana”, Założe­nia pro­jek­towe to wyko­rzys­tanie spotka­nia z wolon­tar­iuszami PZU zna­ją­cymi prob­lem niepełnosprawności oraz reha­bil­i­tacji przez sztukę z uczest­nikami Teatroter­apii w ramach zor­ga­ni­zowanych warsz­tatów tanecznych prowad­zonych przez instruk­tora tańca. . Pro­jekt zakłada wspólne wyjś­cie na kon­certy hiphopowe w celu inte­gracji i edukacji artys­tów niepełnosprawnych z Teatroter­apii Lubel­skiej, jak też gro­madze­nie doświad­czenia tańca i spotka­nia z tłumem na kon­cer­cie ( pozbaw­ie­nie lęku nagro­mad­zonego w każdym niepełnosprawnym człowieku). Jedna z wolon­tar­iuszek PZU jest znawcą/​tancerką tańca hip-​hop, co stworzyło wyjątkową plat­formę wymi­any doświadczeń.

Fundacja PZUFundacja PZUFundacja PZUFundacja PZUFundacja PZU