teatroterapia

Rozmiar tekstu:

Kandydatka z Teatroterapii do RDPPML

  • 2012-02-15
  • dodał:

Fundacja Teatroterapia Lubleska  zgłasza swojego kandydata do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin.

Głosowanie odbędzie się 18 lutego 2012 r., Zespół Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II, ul. Elsnera 5, Lublin

Skład Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin.
W skład Rady wchodzi 18 osób, w tym:
1) 2 przedstawicieli Rady Miasta Lublin;
2) 6 przedstawicieli Prezydenta Miasta Lublin;
3) 10 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy prowadzących działalność na terenie Lublina.

 

Sylwetki osób kandydujących do RDPPML

Na stronie tej przedstawiamy listę osób kandydujących do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin.
Ostateczny termin zgłoszeń kandydatów minął 4 lutego 2012 r.

Sylwetki osób kandydujących publikowane są w formie nadesłanej przez organizacje zgłaszające.

Irmina Szumiło

Organizacja zgłaszająca: Fundacja Teatroterapia Lubelska

Irmina Szumiło jest związana z lubelskim ngo od 2008 roku, od tego też roku współpracuje z Fundacją Teatroterapia Lubelska zajmując się sprawami w zakresie finansów, księgowości, kar i prawa. Jest utalentowaną przyszłą prawniczką. Kończy tym roku V rok prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskiem Jana Pawła II i świetnie używa swojej wiedzy do wspierania powstałej cztery lata temu Fundacji Teatroterapia Lubelska. I tak, od 2008 roku wspiera i służy wiedzą w rozwoju Fundacji, ponieważ zna realia, w jakich organizacje pożytku publicznego działają i jak można rozwiązywać ich problemy.
Działa jako wolontariusz w ramach integracji osób wykluczonych w Bychawie i Lublinie realizując  cele statutowe Fundacji Teatroterapia Lubelska:
1. Wyrównanie szans osobom niepełnosprawnym i osobom należącym do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie oraz pomoc ich rodzinom.
2. Inicjowanie, promocje, realizacja i wspieranie działań w zakresie:
rehabilitacji i terapii za pomocą teatru,
wykorzystanie teatru w rehabilitacji dzieci i osób dorosłych niepełnosprawnych
upowszechnienie i rozwijanie wiedzy na temat teatroterapii oraz jej wpływu na edukację i rehabilitację, dzieci i osób niepełnosprawnych oraz możliwości terapeutycznych i edukacji w teatrze i z pomocą teatru
udostępnienie i upowszechnienie informacji o doskonalenie i osiągnięciach światowych w dziedzinie teatroterapii na polu teatru, edukacji, rehabilitacji, terapii i sztuki.
3. Organizacja i prowadzenie działań w zakresie arteterapii i teatroterapii.
4. Aktywność ludzi zdrowych, a zwłaszcza młodzieży, studentów itp. na rzecz działalności rehabilitacyjnej, teatroterapii, arterapii.
Realizuje je poprzez:
1. Udzielanie pomocy organizacyjnej i materialnej twórcom niepełnosprawnym i innym osobom lub jednostkom organizacyjnym, realizującym cele Fundacji.
2. Pozyskiwanie sponsorów wspierających finansowo i rzeczowo realizację programu Fundacji.
3. Wdrażanie i realizowanie projektów unijnych.
4. Organizowanie i prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych i wyjazdów zorganizowanych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
5. Organizowanie, finansowanie i prowadzenie działań mających na celu promocję i wspieranie zatrudnienia oraz rozwoju lokalnego i regionalnego na rzecz osób niepełnosprawnych.
6. Organizowanie i finansowanie poradnictwa psychologicznego i prawnego dla osób niepełnosprawnych, pomoc w rozwiązywanie konfliktów w rodzinie, pomoc w zaakceptowaniu faktu niepełnosprawności.
7. Organizowanie i finansowanie poradnictwa informacyjnego w zakresie podjęcia zatrudnienia, uzyskania sprzętu rehabilitacyjnego, udostępnienie publikacji, ulotek informacyjnych wydawanych przez instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych.
8. Pomoc w zaspokajanie podstawowych potrzeb spocjalno - bytowych osób niepełnosprawnych i ich rodzin, organizowanie zbiórek żywność, odzieży, itp.
9. Inicjowanie i podejmowanie działalności promocyjnej na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną, organizowanie seminariów, szkoleń, działalności wydawniczej oraz współpraca oraz środkami masowego przekazu, z władzami lokalnymi oraz organizacjami pozarządowymi.
10. Pomoc w zaspokajaniu potrzeb duchowych i religijnych osób niepełnosprawnych, organizowanie rekolekcji, pielgrzymek, współpraca z parafiami kościołów rożnych wyznań. 

Służy też wolontarystycznie osobom niepełnosprawnym poradami prawnymi, porządkując w ich życiu wielką spraw. Przychodzą po te porady z wielką ufnością, rozpoznając w Irminie mądrego przyjaciela. Od strony formalnej koordynuje wszystkie międzynarodowe, ogólnopolskie i miejskie projekty (FIO, Ministra kultury, Prezydenta Miasta, Urzędu Marszałkowskiego), które Teatroterapia realizuje budując Teatr Ludzi Niepełnosprawnych. Angażuje się w tę misję bardzo osobiście wskazując ogromny potencjał organizacyjny, merytoryczny i emocjonalny.
W środowisku ludzi prowadzących organizacje pozarządowe jest ogromna potrzeba zaangażowania jak największej ilości kadry prawniczej, która przejmie misyjność działań, porządkując i realizując idee. W ten sposób organizacje te staną się partnerskimi dla np. świata biznesu itp...Irmina jest na najlepszej drodze.      

www.lublin.eu

‹ powrót