teatroterapia

Znam zasady bezpieczeńśtwa ruchu drogowego - więc podróżuj z nami

Rozmiar tekstu:

Wolon­tariat o radość dzi­ała­nia” edy­cja jesień 2015
Znam zasady bez­pieczeńśtwa ruchu dro­gowego — więc podróżuj z nami

Dzi­ałą­nia pro­jek­towe skupią się na szkole­niu osób niepełnosprawnych — upośled­zonych umysłowo w cza­sie kursu pod­sta­wowych zasad bez­piecznego porusza­nia się w drodze do domu z miejsca ter­apii. Położony zostanie nacisk na stronę prak­ty­czną, czyli na ćwicze­nie umi­jęt­ności w tere­nie (ulica — prze­jś­cie dla piszych — syg­nal­iza­cja świ­etlna — praw­idłowe i bez­pieczne korzys­tanie z komu­nikacji miejskiej). Planowane jest nagranie filmu instruk­tażowgo z prak­ty­cznymi ćwiczeni­ami i wskazówkami. Film będzie propagowany w Internecie.

Dzisiaj w Teatroter­apii Pan Marcin Kryk przeprowadził szkole­nie na temat bez­pieczeństwa pieszych na drodze i na prze­jś­ci­ach dla pieszych

Fundacja PZUFundacja PZUFundacja PZUFundacja PZUFundacja PZU